- Fotofestiwal 2014 - http://www.fotofestiwal.com/2014 -

Filmschool Imaginarium

Imaginarium – miejsce „kultu” wyobraźni – cykl wystaw fotograficznych Katedry Fotografii Szkoły Filmowej w Łodzi

Imaginarium już w swojej naturze pozbawione jednoznacznej struktury nie da się zdefiniować, jest zbiorem realnych, jak i nierealnych obrazów, myśli i idei, tych stwarzanych przez ogół i tych indywidualnych – akceptowanych bądź odrzuconych. Wychodzi poza proste dychotomie ciało-umysł, duchowość-cielesność, sacrum-profanum, podmiot-przedmiot. Ten zbiór obrazów świata (swoiste imago mundi) zawierający i to co realne, jaki i to co urojone (pars imaginaria) – nie wskazuje które obrazy są którymi, i które czym się stają.

Wystawa główna Szkoły filmowej zatytułowana Darkroom [1] to gra z percepcją sprawdzająca nasze reakcje i emocje. To wypróbowywanie mediów i gatunków w stanie nieustającej przemiany, której towarzyszą „rewolucje”, a częściej wyraźna bądź skryta „zmiana rytuału” – w tym „rytuałów” odbiorcy.

Pięć wystaw towarzyszących to i obrazy manifestujące poetycko bądź werystycznie gesty zewnętrzności. To także poszukiwanie symboli i rytmów natury zderzone zarówno z klasycznymi, jak i ponowoczesnymi środkami wyrazu.

Rysa Jakuba Karwowskiego [2] to wizualna opowieść o synu Fryderyku dla syna Fryderyka, który kiedyś dorośnie i będzie mógł odczytać subtelność i piękno emocji zapisanych w obrazach „rodzinnego albumu”.

Rodzina pojawia się także w tryptyku Igora Omuleckiego (Na skraju ogrodu) [3], ale tu swoista prywatność wsadzona w ramy symbolu wprowadza nas na dodatkowe, przekraczające proste skojarzenia, ścieżki znaczeń i emocji.

Szeptane i wykrzyczane fotograficzne wyznania odnajdziemy w zbiorowej wystawie studentów Szkoły Filmowej w Łodzi (Cichogłośno) [4] – tu symboliczne i realne zaciera między sobą granice, ale za każdym razem robi to w innym, naznaczonym osobowością twórcy stylu.

Prywatne dzienniki emocji to także prace Justyny Chrobot i Pawła Gizy (OO/II) [5], ale w tym przypadku relacja przedmiot-podmiot ciąży ku związkom umysłu, cielesności i pożądania. Wizualna teoria pragnienia została tu oparta na obrazach – Realnego i symbolicznego, na „fantazmatach pożądania”, które w odtwarzanym porządku percepcji, nadają przedmiotom i fragmentom ciała inny status, wynikający z przekroczenia społecznie uogólnionego znaczenia.

To przekroczenie – tym razem z mocnym naciskiem na funkcje tego co symboliczne lub co symbolicznym w procesie percepcji staje się – obecne jest w cyklach/zbiorach Roberta Mainki (Hojne łąki) [6]. Tu znaczenie ma także to, co rodzi się w przestrzeni „pomiędzy” obrazami, co stwarza wiele możliwych ścieżek „odczytania” obrazu, co buduje nowe tropy i co chwilami zwodzi nas pozornie zbyt prostymi skojarzeniami.

Relacje z obrazem, w tym relacja twórca-odbiorca, którym poświęcona jest m.in. wystawa główna Darkroom, a także w różnych wymiarach każda z wystaw towarzyszących – parafrazując wypowiedź A. Kojève’a – to potrzeba relacji, w której pragnienie Pragnienia [w tym wypadku twórcy] polega na tym, aby to, co upragnione przez pragnącego stało się pragnieniem drugiego, aby drugi uznał wartość pragnienia tego, kto pragnie – uznał ją i rozpoznał jako swoją.

WYSTAWY
Darkroom, wystawa studentów i absolwentów Szkoły Filmowej w Łodzi [1]
wernisaż 5.06, godz. 19.00, Art_Inkubator, centrum festiwalowe, Tymienieckiego 3

Jakub Karwowski, Rysa [2]
wernisaż 4.06, godz. 19.00, Miejski Punkt Kultury Prexer, Pomorska 39

Igor Omulecki, Na skraju ogrodu [3]
wernisaż 6.06, godz. 20.30, Galeria Wschodnia, Wschodnia 29

Cichogłośno, wystawa zbiorowa studentów Szkoły Filmowej w Łodzi [4]
wernisaż 4.06, godz. 20.00, Galeria OFF, Piotrkowska 138/140

Justyna Chrobot i Paweł Giza, OO/II [5]
wernisaż 9.06, godz. 19.00, Dom Literatury, Roosevelta 17

Robert Mainka, Hojne łąki [6]
wernisaż 5.06, godz. 19.00, Art_Inkubator, centrum festiwalowe, Tymienieckiego 3

WYKŁADY
Lech Lechowicz, Miejsce fotografii w historii sztuki – wykład, dyskusja, promocja książki [7] / 8.06, godz. 13.00, Art_Inkubator, centrum festiwalowe, sala teatralna, Tymienieckiego 3

Krzysztof Pijarski, (Po)nowoczesne losy obrazów – wykład, dyskusja [8]  / 14.06, godz. 16.00, Art_Inkubator, centrum festiwalowe, sala teatralna, Tymienieckiego 3