Filmschool Imaginarium

Imaginarium – miejsce „kultu” wyobraźni – cykl wystaw fotograficznych Katedry Fotografii Szkoły Filmowej w Łodzi

Imaginarium już w swojej naturze pozbawione jednoznacznej struktury nie da się zdefiniować, jest zbiorem realnych, jak i nierealnych obrazów, myśli i idei, tych stwarzanych przez ogół i tych indywidualnych – akceptowanych bądź odrzuconych. Wychodzi poza proste dychotomie ciało-umysł, duchowość-cielesność, sacrum-profanum, podmiot-przedmiot. Ten zbiór obrazów świata (swoiste imago mundi) zawierający i to co realne, jaki i to co urojone (pars imaginaria) – nie wskazuje które obrazy są którymi, i które czym się stają.

Wystawa główna Szkoły filmowej zatytułowana Darkroom to gra z percepcją sprawdzająca nasze reakcje i emocje. To wypróbowywanie mediów i gatunków w stanie nieustającej przemiany, której towarzyszą „rewolucje”, a częściej wyraźna bądź skryta „zmiana rytuału” – w tym „rytuałów” odbiorcy.

Pięć wystaw towarzyszących to i obrazy manifestujące poetycko bądź werystycznie gesty zewnętrzności. To także poszukiwanie symboli i rytmów natury zderzone zarówno z klasycznymi, jak i ponowoczesnymi środkami wyrazu.

Rysa Jakuba Karwowskiego to wizualna opowieść o synu Fryderyku dla syna Fryderyka, który kiedyś dorośnie i będzie mógł odczytać subtelność i piękno emocji zapisanych w obrazach „rodzinnego albumu”.

Rodzina pojawia się także w tryptyku Igora Omuleckiego (Na skraju ogrodu), ale tu swoista prywatność wsadzona w ramy symbolu wprowadza nas na dodatkowe, przekraczające proste skojarzenia, ścieżki znaczeń i emocji.

Szeptane i wykrzyczane fotograficzne wyznania odnajdziemy w zbiorowej wystawie studentów Szkoły Filmowej w Łodzi (Cichogłośno) – tu symboliczne i realne zaciera między sobą granice, ale za każdym razem robi to w innym, naznaczonym osobowością twórcy stylu.

Prywatne dzienniki emocji to także prace Justyny Chrobot i Pawła Gizy (OO/II), ale w tym przypadku relacja przedmiot-podmiot ciąży ku związkom umysłu, cielesności i pożądania. Wizualna teoria pragnienia została tu oparta na obrazach – Realnego i symbolicznego, na „fantazmatach pożądania”, które w odtwarzanym porządku percepcji, nadają przedmiotom i fragmentom ciała inny status, wynikający z przekroczenia społecznie uogólnionego znaczenia.

To przekroczenie – tym razem z mocnym naciskiem na funkcje tego co symboliczne lub co symbolicznym w procesie percepcji staje się – obecne jest w cyklach/zbiorach Roberta Mainki (Hojne łąki). Tu znaczenie ma także to, co rodzi się w przestrzeni „pomiędzy” obrazami, co stwarza wiele możliwych ścieżek „odczytania” obrazu, co buduje nowe tropy i co chwilami zwodzi nas pozornie zbyt prostymi skojarzeniami.

Relacje z obrazem, w tym relacja twórca-odbiorca, którym poświęcona jest m.in. wystawa główna Darkroom, a także w różnych wymiarach każda z wystaw towarzyszących – parafrazując wypowiedź A. Kojève’a – to potrzeba relacji, w której pragnienie Pragnienia [w tym wypadku twórcy] polega na tym, aby to, co upragnione przez pragnącego stało się pragnieniem drugiego, aby drugi uznał wartość pragnienia tego, kto pragnie – uznał ją i rozpoznał jako swoją.

WYSTAWY
Darkroom, wystawa studentów i absolwentów Szkoły Filmowej w Łodzi
wernisaż 5.06, godz. 19.00, Art_Inkubator, centrum festiwalowe, Tymienieckiego 3

Jakub Karwowski, Rysa
wernisaż 4.06, godz. 19.00, Miejski Punkt Kultury Prexer, Pomorska 39

Igor Omulecki, Na skraju ogrodu
wernisaż 6.06, godz. 20.30, Galeria Wschodnia, Wschodnia 29

Cichogłośno, wystawa zbiorowa studentów Szkoły Filmowej w Łodzi
wernisaż 4.06, godz. 20.00, Galeria OFF, Piotrkowska 138/140

Justyna Chrobot i Paweł Giza, OO/II
wernisaż 9.06, godz. 19.00, Dom Literatury, Roosevelta 17

Robert Mainka, Hojne łąki
wernisaż 5.06, godz. 19.00, Art_Inkubator, centrum festiwalowe, Tymienieckiego 3

WYKŁADY
Lech Lechowicz, Miejsce fotografii w historii sztuki – wykład, dyskusja, promocja książki / 8.06, godz. 13.00, Art_Inkubator, centrum festiwalowe, sala teatralna, Tymienieckiego 3

Krzysztof Pijarski, (Po)nowoczesne losy obrazów – wykład, dyskusja  / 14.06, godz. 16.00, Art_Inkubator, centrum festiwalowe, sala teatralna, Tymienieckiego 3