GRAND PRIX FOTOFESTIWAL 2017 REGULAMIN

GRAND PRIX FOTOFESTIWAL 2017 REGULAMIN

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie GRAND PRIX FOTOFESTIWAL 2017 (dalej w regulaminie: Konkurs).
2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Edukacji Wizualnej, ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000155981, o numerze NIP: 982-03-06-234, REGON: 473145380.
3. Udział w Konkursie jest odpłatny (opłata rejestracyjna).
4. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych projektów, które zostaną zaprezentowane w Programie Grand Prix w ramach 16. Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi – Fotofestiwal 2017 (którego Organizatorem jest Fundacja Edukacji Wizualnej).

§ 2 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE.

1. Konkurs ma charakter otwarty. Do nadsyłania prac Organizator zaprasza wszystkich fotografów.
2. Konkurs nie zakłada żadnych ograniczeń dotyczących tematu, techniki wykonania, ilości prac.
3. Poprzez jedno zgłoszenie może zostać zgłoszony jeden projekt, który jest projektem Uczestnika konkursu.
4. Do projektu mogą być zgłaszane projekty duetów bądź kolektywów (zbiorowe wystawy kuratorskie nie będą brane pod uwagę).
5. Każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia więcej niż jednego projektu pod warunkiem, że za każdy zgłoszony projekt zostanie uiszczona opłata rejestracyjna.
6. Prace wchodzące w skład Projektu powinny być wykonane samodzielnie lub zespołowo w przypadku duetów lub kolektywów. Nie mogą one być w żaden sposób obciążone prawami osób trzecich.
7. W przypadku wysyłania fotoksiążek, prosimy również o wersję cyfrową, aby można ją było obejrzeć online.
8. Prosimy w miarę możliwości o nienadsyłanie zgłoszeń na płytach CD lub DVD. Ze względów organizacyjnych Konkursu preferujemy zgłoszenia online, na pendrive’ach lub kartach pamięci.
9. Każdy uczestnik poprzez przystąpienie do Konkursu wyraża zgodę na otrzymywanie na swój adres e-mail informacji wysyłanych przez Organizatora (Newsletter).
10. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu konkursu.
11. Sposób zgłoszenia Projektu:
– Projekt powinien zostać zgłoszony do dnia 30.11.2016,
– zgłoszenie Projektu powinno zawierać:
a) Projekt w postaci cyfrowej (prace w formacie: JPG/TIFF mogą zostać przesłane pocztą na pendrive’ie lub karcie pamięci, w szczególnych przypadkach na CD/DVD (każdy nośnik powinien być oznaczony imieniem i nazwiskiem Uczestnika) albo pocztą elektroniczną – w takim przypadku maksymalny rozmiar wszystkich zdjęć w pliku nie powinien przekraczać 5 MB) lub w innej dowolnej postaci, pozwalającej na jego utrwalenie i dostarczenie do Organizatora (wydruki, albumy, etc. z koniecznym odnośnikiem do wersji cyfrowej online),
b) opis Projektu sporządzony według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu (dostępny do pobrania na stronie www.fotofestiwal.com),
c) potwierdzenie wniesienia opłaty rejestracyjnej (wydruk, skan).

Opłata powinna zostać wniesiona:

PRZELEWEM BANKOWYM
na konto bankowe Organizatora:
PL 43 1050 1461 1000 0023 6185 2540
Nr BIC (SWIFT) INGBPLPW

Opłata rejestracyjna wynosi 100 PLN (około 25Euro,35USD) – opłata musi wniesiona w złotówkach!

Tytuł przelewu: „Grand Prix 2017 – Imię i Nazwisko”.

LUB

PAY PAL lub KARTĄ KREDYTOWĄ
Link do płatności online dostępny jest tutaj: ZAPŁAĆ TERAZ.

Opłata rejestracyjna wynosi 100 PLN.

Wystawienie faktury VAT jest możliwe jedynie przy płatności przelewem bankowym. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest przesłanie potrzebnych danych.
Wszystkie koszty związane z wykonaniem przelewu bankowego (w tym w przypadkach przelewów dokonywanych spoza granicy Polski) ponosi Uczestnik Konkursu.
Potwierdzenie wniesienia opłaty rejestracyjnej powinno być przesłane Organizatorowi wraz ze zgłoszeniem. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach (trudności z wykonaniem przelewu) czas na wniesienie opłaty rejestracyjnej (wpływ na konto) zostanie wydłużony o 5 dni od upływu terminu zgłoszeń (po uprzednim zawiadomieniu Organizatora).

W przypadku niewniesienia opłaty rejestracyjnej zgłoszenie Uczestnika zostanie odrzucone.

W tytule przelewu powinny znaleźć się: nazwa Konkursu „Grand Prix 2017” oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej się do Konkursu.
Wniesiona Opłata rejestracyjna nie będzie zwracana Uczestnikom i zostanie przeznaczona na realizację celów statutowych Organizatora.

UWAGA! Istnieje możliwość bezpłatnego uczestnictwa w konkursie. Takie zgłoszenia będą uwzględniane jedynie przy podaniu stosownej argumentacji. Więcej informacji można uzyskać pod adresem gp@fotofestiwal.com

Kompletne zgłoszenie Projektu należy dostarczyć:
– pocztą elektroniczną na adres gp@fotofestiwal.com (w tytule wiadomości należy wpisać GRAND PRIX 2017 – imię i nazwisko, plik do 5MB)
lub
– osobiście/ pocztą na adres:
Fundacja Edukacji Wizualnej, ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź, PolskaZgłoszenie Projektu powinno zostać umieszczone w kopercie lub opakowane w inny sposób, który ogranicza możliwość uszkodzenia prac. Opakowanie powinno zostać opatrzone napisem „GRAND PRIX 2017”. W przypadku dostarczenia zgłoszenia pocztą decyduje data wysłania zgłoszenia (stempel pocztowy).

Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia niespełniające powyższych wymogów.

§ 3 OCENA PRAC KONKURSOWYCH I NAGRODY.

1. Termin nadsyłania zgłoszeń mija w dniu 30.11.2016. Zgłoszenia, które wpłyną do siedziby Organizatora po terminie nie będą brane pod uwagę.
2. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora.
3. Skład Jury zostanie podany do wiadomości publicznej do 05.10.2016 r.
4. Decyzje Jury będą ostateczne.
5. Jury nie będzie miało obowiązku uzasadniać swoich decyzji oraz przedstawiać informacji z przebiegu obrad.
6. Spośród projektów zgłoszonych przez Uczestników Jury wyłoni:
A. Zwycięzcę Konkursu, który otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10.000 zł (około 2300 euro), a jego projekt zostanie zaprezentowany podczas wystawy w ramach 16. Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi – Fotofestiwal 2017 (czerwiec 2017).

W ramach organizacji wystawy Zwycięzcy Konkursu Organizator zapewni między innymi:
– pokrycie kosztów produkcji prac wchodzących w skład Projektu albo transport i transport zwrotny oprawionych prac – do określonej kwoty, która zostanie ustalona w osobnej umowie,
– montaż i demontaż wystawy oraz inne warunki niezbędne do przeprowadzenia ekspozycji wystawy,
– refundację kosztów podróży (do kwoty 600 zł – około 150 euro),
– trzy noclegi dla jednej osoby podczas głównego weekendu festiwalowego.

Postanowienia dotyczące organizacji wystawy indywidualnej przez Organizatora zostaną ustalone w umowie podpisanej pomiędzy Organizatorem a Zwycięzcą Konkursu po rozstrzygnięciu Konkursu.

B. 9 Finalistów Konkursu. Projekty Finalistów Konkursu zostaną zaprezentowane podczas wystawy w ramach 16. Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi – Fotofestiwal 2017 (czerwiec 2017).

W ramach organizacji wystawy Finalistom Konkursu Organizator zapewni między innymi:
– pokrycie kosztów produkcji prac wchodzących w skład Projektu lub transport i transport zwrotny oprawionych prac – do kwoty ustalonej w umowie przez organizatora,
– montaż i demontaż wystawy oraz inne warunki niezbędne do przeprowadzenia ekspozycji wystawy,
– trzy noclegi dla jednej osoby podczas głównego weekendu festiwalowego.
Postanowienia dotyczące organizacji wystawy zostaną ustalone w umowach podpisanych pomiędzy Organizatorem a Finalistami Konkursu po rozstrzygnięciu Konkursu.

C. Projekty artystów zakwalifikowanych do pokazu slajdów prezentowanego podczas Fotofestiwalu 2017.

D. Autorów projektów, którym Organizator zaproponuje nieodpłatny udział w Przeglądzie Portfolio podczas Fotofestiwalu 2017 (czerwiec 2017).

7. Organizator nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia związanego z organizacją wystawy ani z pokazem slajdów.
8. Przychód uzyskany z tytułu nagrody pieniężnej uzyskanej w ramach Konkursu (o której mowa w podpunkcie A podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10% wartości nagrody pieniężnej. Nagrodzie pieniężnej będzie przypisane świadczenie dodatkowe w wysokości 11,11% wartości brutto nagrody pieniężnej. Płatnikiem podatku ryczałtowego jest Organizator Konkursu.

Organizator Konkursu ma prawo potrącić kwotę należnego podatku zryczałtowanego z kwoty świadczenia dodatkowego.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Nadesłane zgłoszenia konkursowe niezgodne z warunkami regulaminowymi nie będą rozpatrywane.
2. Zgłoszonych na konkurs Projektów (wydruki, albumy, pendrive’y, karty pamięci, płyty CD,DVD) Organizator nie odsyła po zakończeniu konkursu.
3. Komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane będą na stronie www.fotofestiwal.com
4. Wszelką korespondencję oraz pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres: gp@fotofestiwal.com
5. Harmonogram konkursu:
a) ogłoszenie konkursu: 04.07.2016,
b) ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń do 30.11.2016,
c) posiedzenie Jury konkursu do 22.01.2017,
d) powiadomienie Uczestników o wynikach do 31.01.2017,
e) wręczenie nagrody do 11.06.2017.
6. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
7. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz do nie wyłaniania zwycięzcy.
8. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z udziału w Konkursie.
9. Przystąpienie uczestnika do Konkursu (nadesłanie Projektu) jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.